Wettertoer Nes Watertoren Nes

     

     Boppe: De Wettertoer fan Nes stiet oan de Kleasterwei op Nes by Akkrum en is ûntwurpen troch arzytekt A. P. Wesselman fan Helmond en is boud yn 1957. De wettertoer hat in hichte fan 41 meter en hat ien wettertank fan 515 m3. De toer is net mear yn gebrûk. De toer is krekt-en-gelyk oan de wettertoer yn Sint Jabik. Sûnd it foarjier fan funksionearretde toervas hotel. Mei Simmer 2000 wie dizze toer feroare yn in mânske skimerlampe. Begjin 2007 is de toer te keap setten foar 35.000 euro en is it nominearre as ryksmonumint. Dat jier is ek in aksjegroep oprjochte om de wettertoer te behâlden. 19 Juny dat selde jier die bliken dat de wettertoer fan Nes ferkocht is oan Merward Syperda, de broer fan de skûtsjeskipper Allard Syperda. Dy krige yn april 2012 tastimming om der twa hotelkeamers en in útsjochpunt yn te meitsjen. Yn 2015 waard begûn mei de ferbouwing begûn om fan it wettertank twa hotelkeamers te meitsjen. Yn it foarjier waard it hotel foltooid en waard dizze iepene troch Foppe de Haan. (Bron:Wikipedy).

     

     Boven: De watertoren staat aan de Kleasterwei op Nes. De watertoren in Nes bij Akkrum is ontworpen door architect A.P. Wesselman uit Helmond en gebouwd in 1957. De watertoren, die identiek is aan de watertoren in Sint Jacobiparochie, heeft een hoogte van 41 meter en heeft een waterreservoir van 515 m3. De toren is inmiddels niet meer in gebruik als watertoren. Sinds het voorjaar van 2016 functioneert de toren als hotel. Tijdens Simmer 2000 was de watertoren van Nes veranderd in een grote schemerlamp. Begin 2007 werd de toren te koop gezet voor 35.000 euro en werd het genomineerd als rijksmonument. Er werd een actiegroep opgericht om de watertoren te behouden. Op 19 juni 2007 werd de watertoren gekocht door Merward Sijperda. In 2015 werd aan de verbouwing begonnen om van het waterreservoir twee hotelkamers te maken. In het voorjaar van 2016 was de bouw voltooid en op 6 mei 2016 werd het hotel in de watertoren door Foppe de Haan geopend. (Bron: Wikipedia).


      Boppe: Nes kriget syn wettertoer. Boven: Nes krijgt zijn watertoren. (17-1-1957)


Boppe-boven: Ongeveer 1960.


 Boppe: De wettertoer yn 'e stegers om him wetterticht te spuitsjen. (Augustus 1971)

 Boven: De watertoren in de steigers, om deze waterdicht te spuiten. (Augustus 1971)


 Onder en boven: Foto's © Kees Middendorp. (ongeveer 1965)


 Boppe-boven: Foto 2007.


Simmer 2000 'Schemerlamp'


     Onder en boven: De grootste schemerlamp ter wereld stond op Nes tijdens 'Simmer 2000'. 

  Boppe-boven: Plaatsing van de kap door B.K.F. om het water basin van de Watertoren Nes.


      Boppe-boven: Foto met bewerking © Paul Hettinga.


Wettertoer te keap Watertoren te koop


 Boppe-boven: Mid Frieslander 19-8-2002.


Van 'Wettertoer' naar Watertoren-hotel

 Boven en onder: Het zagen van raamgaten in de watertoren.  November 2015.

   Boppe-boven: Maart 2016.

  Boppe-boven: De opening van de watertoren op 6 mei 2016 door Foppe de Haan.

   Boppe-boven: Aan buurtbewoner Foppe de Haan de eer om de watertoren als hotel te openen op 6         mei 2016. (Foto © Hans J. Noppert). Rechts: De fles die maar niet stuk wilde.

  Boppe-boven: De namen van de twee kamers  van het Watertorenhotel Nes.      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naast staand formulier in en klik op 'Verzenden'.