SJOCH UNDER NES.

Boppe; Alhiel links  fan de lantearne is faach it lytse brechje oer de Sylroede te sjen, dat oant 1918 tsjinst die yn 'e ferbyning fan Nes mei Bokkum.

Boven; Geheel links van de lantaarn is vaag het kleine bruggetje over de Sylroede te zien, dat tot aan 1918 heeft gediend als verbinding van Nes met Bokkum.

Boppe; Boubedriuw fan Jelle Wierda. Ûngefear 1948. 

 Boven; Bouwbedrijf van Jelle Wierda ongeveer 1948.  

             

                                          Ûnder Sus en Andrys Postmus oan  'e Kleasterwei.                                             Onder; Sus en Andries Postmus aan de Kleasterwei.

Begraafplaats Nes.

Boven; Eertijds stond bij Nes een grote terp. Al weer honderden jaren geleden zijn de gebouwen afgebroken en is de terp voor het grooste deel afgegraven. Het kerkhof (begraafplaats), op een klein stukje van die terp, is alles wat er over gebleven is. (Foto ca.1913).