Sinds 28-11-2015.


      Nei inkele taspraken en tankwurden yn de kantine fan de Nesker maneezje, bin de oanwêzigen fan de byienkomst nei it begraafplak oan de Kleasterwei gien. Dêr wiene de Kromme Knilles sjongers yn Muontsenpei, dy harren Muontsenlied hearre lieten. Dernei binne it bestjoersleden Andrys Renema en Ronald van der Starre, dy't it kleed fan it ynfoarmaasjeboerd ôf lûke en is it boerd ûntbleate. Dermei wie it Kleasterpaed offysjeel iepene.  (28 novimber 2015).

     Na enkele toespraken en  dankwoorden in de kantine van de Nesser manege, zijn de aanwezigen van de bijeenkomst naar de begraafplaats aan de Kleasterwei gegaan. Daar waren de Kromme Knilles sjongers in monnikkenpei, die hun monnikkenlied lieten horen. Daarna waren het bestuursleden Andries Renema en Ronald van der Starre, die het kleed van het informatiebord weg trokken en het bord werd onthuld. Daarmee was het Kleasterpaed officieel geopend.  (28 november 2015).

    Boppe-boven: Het informatiebord bij de ingang van het pad.


Boppe: Inkelen hawwe it Kleasterpaed al rûn.         Boven: Enkelen hebben het kloosterpad al gelopen.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.