SJOCH EK NES.

De Burdinewei rint fan de trijesprong Kleasterwei, Sodumerdyk rjochting Aldeboarn o.m de ''Nije Pleats'' fan Peanstra ta. Dernei is it gjin Nes mear en wurdt de strjitnamme Jirnwâlde ûnder Aldeboarn.

De Burdinewei loopt van de driesprong Kleasterwei, Sodumerdyk richting Aldeboarn t.m de ''Nije Pleats'' van Peanstra. Daarna is het geen Nes meer en wordt de straatnaam Jirnwâlde onder Aldeboarn.

Boven; Jenshuizen moet Jinswâlde zijn.