Boarnstee in wording, vanaf 1991.

     Boarnstee is in skier-eilân mei twa ûntslútingen. Oan de Mienewei en oan de Syl.

     Boarnstee is een schier-eiland met twee ontsluitingen. Aan de Mienewei en aan de Syl.


     Boppe-boven: De prijsvraag hoe de naam van de nieuwe woonwijk van Akkrum-Oost zou heten is gewonnen door Murk en Tineke van der Schaaf- Oosterhoff. De naam wordt Boarnsté. Andere namen die de revue paseerden waren variërend van de Jister, Grote Osen Coopersburg tot Seewetter, Kleaster en Nessersyl. De naam Boarnsté verwijst naar het riviertje de Boarn, aan de oevers waarvan de wijk wordt geboud. April volgend jaar wil de aannemer beginnen met het bouwrijp maken van het terrein. Er komen ongeveer 230 woningen te staan.


 Boppesteande foto's binne makke fanôf de wettertoer om 1994 hinne. (Fotos: © Pier van der Heide)

 Bovenstaande foto's zijn gemaakt vanaf de watertoren in ongeveer 1994. (Fotos © Pier van der Heide)

 Boppe-boven: Nog onbeboud. Foto's gemaakt door Durk Bakker op 27-4-1996


Onder een serie foto's van het slaan van de eerste paal in nieuwbouwwijk Boarnstee op Nes.

Margriet Postma. Familie Friemann... was februari 1998. Eerste paal geslagen door de burgemeester. Heeft in LC en Mid Frieslander gestaan.

IS DIT (boven) DE FAMYLJE FRIEMANN??


Eerste bewoners Boarnstee

      Boppe; De earste bewenners, Jan en Janke Hitzert, fan nijbouwyk Boarnstee fan de Oper op Nes, krije blommen fan boargemaster Ype Dykstra fan Boarnsterhim. (juli 1998).   

      Boven; De eerste bewoners, Jan en Janke Hitzert, van nieuwbouwwyk Boarnstee van de Oper op Nes, krijgen bloemen van Burgemeester Ype Dijkstra van Boarnsterhim. (juli 1998).


Boven: 23-5-2001.                                                           Boven: 23-5-2001Boppe-boven: Circa 2001. © D. Bakker


Boppe-boven: 29-6-2003. © D. Bakker


Boven: 16 juni 2008 © Pier van der Heide


Opening pijp Mienewei/Opstekker

Boppe: De iepening fan de piip fan Boarnstee yn 2009, mei wethâlder Marian Jager-Wöltgens. 

Boven: De opening van de pijp van Boarnstee in 2009, met wethouder Marian Jager-Wöltgens.

Under: Mei foar elstsenien in lekker ijsje. Onder: Met voor iedereen een lekker ijsje.

     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.