"It Akkrumer Swimbad".

     Boppe. In plattegrûn fan it Akkrumer swimbad en omjouwing oan de Meinesleatwei. (Foto: Hepkema's krante 1931).

     Boven: Een plattegrond van het Akkrumer zwembad en zijn omgeving aan de Meinesloot.(Foto: Hepkema's krante 1931).

 

Boppe-boven: een artikel uit Hepkema's Courant van 27-5-1932.

 

Boppe: Op de achtergrûn de pleats fan Hooghiemster.

Boven: Op de achtergrond de boerderij van Hooghiemster.

     "Baddy" wie de badmaster en ús heit, Jehannes Bosma, hat by him it swimmen leard en it swimdiploma (boppe) helle. Hy hie ek sa'n angeltsje mei in heak dêroan, om de holtsjes boppe wetter te hâlden. (Sjoch ûnder).

      "Baddy" was de badmeester en ús heit, Jehannes Bosma. Hij heeft bij hem het zwemdiploma (boven) gehaald. Hij heeft aan zo'n hengelte met een haak eraan gehangen, om de hoofden boven water te houden. (Kijk onder).

     Boppe: Geduldich wachtsje op ynstruksjes fan Badmeester 'Baddy'.

Boven: Geduldig wachten op instructies van Badmeester 'Baddy'.

 


Boppe; Kranteberjochten út 1952, 1953 en 1957.

Boven krantenberichten uit 1952, 1953 en 1957.

Ûnder; It Akkrumer swimbad rint op syn ein!

Onder; Het Akkrumer zwembad loopt op  zijn eind!
   

     Boppe: In pracht foto fan Jan Duisenberg (l) en Atze Reidinga (r) yn 't Akkrumer swimbad. (Foto: © Gepke Hofstee, Melbourne-Australië).

     Boppe: Een prachtige foto van Jan Duisenberg (l) en Atze Reidinga (r) in het Akkrumer zwembad. (Foto: © Gepke Hofstee, Melbourne-Australië).

   

     Boppe boven; Laatste zwem kleedhokje 1994. Nu zijn er schiphuizen van J.  Zeemans. (2021).

 

Under; It Swimbad is foaroare yn een haven mei skiphúzen. (2000).

Onder: Het zwembad is veranderd in een haven met schiphuizen. (2000).