"It Akkrumer Swimbad".

Boppe: "Baddy" wie de badmaster en ús heit, Jehannes Bosma, hat by him it swimdiploma helle. Hy hie ek sa'n angeltsje mei in heak dêroan hong, om de holtsjes boppe wetter te hâlden. (Sjoch ûnder).

Boven; "Baddy" was de badmeester en ús heit, Jehannes Bosma, heeft bij hem het zwemdiploma gehaald. Hij heeft aan zo'n hengelte met een haak eraan gehangen, om de hoofden boven water te houden. (Kijk onder).

boppe; Kranteberjochten út 1952,1953 en 1957.

Boven krantenberichten uit 1952, 1953 en 1957.

Ûnder; It Akkrumer zwimbad rint opm syn ein!

Onder; Het Akkrumer zwembad loopt op  zijn eind!