Spoorwegen, station 'Akm', Akkrum.

('Akm', stiet foar de stasjonsnamme Akkrum).          ('Akm,' staat voor stationsnaam Akkrum).

Boppe; It stasjon fan om 1935 hinne.                             Boven; Het station van ca. 1935.  

Under; It stasjon fan om 1910 hinne.                             Onder; Het station van ca. 1910.

  Boppe: It Stasjon fan om 1913 hinne.                           Boven:Het station van ca. 1913.

Under: In posttrein op it perron fan Akkrum.                 Onder: Een posttrein op het perron van Akkrum.

Boppe; De trein dy't op 24 febrewaris 1969 by Dielsbrêge yn brân flein is.

Boven; De trein die op 24 februari 1969 bij Deelsbrug in brand vloog.

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.