Beroepsvisser

Boppe: Beropsfisker Haaije Siksma yn de Boarn oan't fiskjen mei in Toatebel.

Boven: Beroepsvisser Haaije Siksma yn de Boarn aan het vissen met een Totenbel.

Boppep; De Fisksaak fan Jentsje van Es