Fotografen yn Akkrum wiene . . .


Fotografie: B. Hijlkema, Akkrum.

 


L.(adislaus) van Korompay, Hongarije.

L. van Korompay is van 26-5-1933 tot 1 maart 1934 in Akkrum gehuisvest. (C 122, is nu Heechein 32).      Fotograaf G. (Geert) Kok út Akkrum siet om 1955 hinne oan de Leppedyk. (De Helling 8), (Berne 21-11-1896, ferstoarn15-7-1965). (Foto: út de kolleksje fan © Gerard (Geert) Kok, Terherne).

      Fotograaf G. (Geert) Kok uit Akkrum zat ca. 1955 aan de Leppedyk. De Helling 8. (Geb. 21-11-1896, overl.15-7-1965). (Foto: uit de kollektie van © Gerard (Geert) Kok, Terherne).


Klaas Ratsma, Akkrum.