Akkrumers fan betsjutting (lêste).

Hjir doele we op (ald) Akkrumers dy't wat foar Akkrum,(yn de breedste sin) betsjutten ha.

Sa as minsken fan; Ald & Nij, Gemeente, Vrijwilligers, Pl. Bel, Doktoren, MMATF, diriginten, Leppehiem, ensfh.

Sy hoege net allegearre in stritte nei harren ferneamt ha, of in Kon. Onderskieding krigen ha.