Akkrumers fan betsjutting.

Hjir doele we op (ald) Akkrumers dy't wat foar Akkrum, (yn de breedste sin) betsjutten ha.

Sa as minsken fan: Ald & Nij, Gemeente, Vrijwilligers, Pl. Bel, doktoren, M.M.A.T.F, diriginten, Leppehiem, ensfh.

Sy hoege net allegearre in stritte nei harren ferneamt ha, of in Kon. Onderskieding krigen ha.


Akkrumers van betekenis.

Hiermee bedoelen we (oud) Akkrumers die iets voor de gemeernschap hebben betekend (in de breedste zin)

Zoals personen van Ald & Nij, Gemeente, Vrijwilligers, Pl. Belang, doktoren, M.M.A.T.F, dirigenten , Leppehiem enz.

Ze hoeven niet allemaal een straat naar hen vernoemd of koninklijke onderscheiding hebben gekregen.