Tekenskoalle - Tekenschool.

 


     Akkrum hat in soad ûnderwiis jûn. Der is sels in tekenskoalle west. Fan "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Earst yn de skoalle oan de Dringelstrjitte (Frânske skoalle) en dernei noch yn de âlde Waach oan de Kanadeeske strjitte. Der is by Akkrum âld en nij net in soad bekend oer dizze tekenskoalle, oant wy koartlyn (september 2022) in berjocht krigen fan Rienk L. Koopmans út Harderwyk. Dy die de meidieling dat hy fan syn pake (Rienk Koopmans) en twa broers fan syn pake (Harmen en Tjipke Koopmans) op de tekenskoalle yn Akkkrum sitten hawwe. De bruorren Koopmans binne alle trije yn Akkrum berne. Koopmans hie in sammeling fan 69 tekeningen op A2 formaat út de perioade fan 1903 oant 1911 en hy socht plak foar dizze (toch wol unieke) tekeningen en kaam sa yn Akkrum teloane. De tekeningen binne allegearre rjochts ûnder signearre, mei de  namme, datum en (meastal) plaknamme Akkrum. (Sjoch tekeningen ûnderoan). De tekenskoalle hat fan 1896 oant 1918 yn Akkrum west.

     Akkrum heeft veel onderwijs gegeven. Er is zelfs een tekenschool geweest van "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Eerst in de school aan de Dringelstrjitte (Franse school) en daarna in de oude Waag aan de Kanadeeske strjitte. Er is niet bijster veel bekend over deze tekenschool, tot wij kortgeleden een berichtje kregen van Rienk L. Koopmans uit Harderwijk. Hij had een mededeling dat zijn opa (Rienk Koopmans) en twee broers van zijn opa (Harmen en Tjipke Koopmans) op de tekenschool in Akkrum hebben gezeten. De gebroeders zijn alle drie in Akkrum geboren. Koopmans had nog een verzameling van 69 tekeningen op A2 formaat uit de periode 1903 tot 1911 en zocht een plekje voor deze (toch wel Unieke) tekeningen en kwam zo in het Friese Akkrum terecht. De tekeningen zijn allemaal rechts onder gesigneerd met de naam en datum en (meestal) plaatsnaam Akkrum. (Zie tekeningen onderaan). De tekenschool is van 1896 tot 1918 in Akkrum geweest.


Oprichting en opheffing

    Afb. links boven : De oprichting van de tekenschool. © Leeuwarder Courant mei 1896.                         

    Afb. rechts boven: Tekenschool opgeheven. © Leeuwarder Courant 1917.


Krantenberichten

 Klik op de afbeelding voor vergroting.


Tekeningen van de gebr. Koopmans

Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Met dank aan © Rienk L. Koopmans uit Harderwijk.


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
    

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.