Voorganger van de LHNO

aan de Grytmanswei.


Voor de LHNO was er ook al een Landbouw Huishoudschool in de . . .

 WAAG en ULO.

     Earder wie der ek wol in soarte fan húshâldskoalle, mar net mei in eigen gebou. Dizze wie doe ûnderbrocht yn de âlde waach oan de Kanadeeske strjitte  en dernei ek yn de âlde ULO  oan de Boarnsterdyk, sa as guon foto's sjen litte.

     Eerder was er ook al een soort van huishoudschool, maar niet met een eigen gebouw. Deze was toen ondergebracht in de Waag aan de Kanadeeske strjitte en daarna ook in de oude ULO aan de Boarnsterdyk, zo als sommige foto's laten zien.


Onder, de twee lokaties vóór de LHNO.

Foto boppe-boven: De oude waag, waar huidhoudkursussen werden gegeven vóór 1951.

Foto ûnder-onder: De oude ULO, waar ook huidhoudcursusen werden gegeven vóór 1951.

Klik op afbeelding voor vergroting.

 

     Boppesteande foto is fan Sjoeke Kolk. Har mem Gepke Schouwstra sit rjochts ûnder op dizze foto en har sus Hil Schouwstra sit njonken har. (yn 'e midden). Gepke is fan 1916 en dan sil de foto fan om 1930 hinne weze. Wa wyt mear nammen? De lokaasje fan de foto is de âlde Waach oan de Kanadeeske strjitte.

     Bovenstaande foto is van © Sjoeke Kolk.Haar moeder Gepke Schouwstra zit rechts onder op deze foto en haar zus Hil Schouwstrfrazit naast haar. (in het midden). Gepke is van 1916 en dan zal de foto van ca 1930 zijn. Wie weet meer namen? De lokatie van de foto is de oude Waag aan de Kanadeeske strjitte.


     Boppe: In moai oersjoch fan de Lanbouhúshâldskoalle út de 'Fan Fryske Groun' (FFG) fan 17-12-1935. Hjir is de lokaasje de âlde Waach.

     Boven: Een mooi overzicht van de Landbouwhuishoudschool uit de 'Fan Fryske Groun' (FFG) 17-12-1935. Hier is de lokatie de oude Waag.


     Dizze moaie foto komt fan © Petra Brookman-Grasma mei de fraach: 'Wa wyt wa der noch mear stean op dizze foto stean'? Dizze klassefoto fan de hûshâldskoalle yn Akkrum is fan om 1944 hinne. De meast rjochtse nr.8 is myn mem Hinke Koopmans. Sietske van der Veen; Us mem herkent op de achterste rige (steand), 2e fan rjochts (nr.7) Griet de Vries, 3e fan rjochts (nr.6) Marte Dijksma. Op de foarste rige 1e fan rjochts (nr.13) is Rinskje Jorwerda en 3e fan links (nr.15) Anne fan Koert de Vries. Dizze leerlingen komme út Terherne. Onderste rige, 2e fan links, (nr.12) is dat mevr. Rijpkema? 2e rige rjochts (nr.3) Niesje Mink, Jikke Bakker (nr.4) Fimke Beeksma? (nr.5).

     Deze foto komt van © Petra Brookman-Grasma met de vraag: 'Wie weet wie er nog meer op deze foto staan'? Deze klassefoto van de huishoudschool in Akkrum is van ca. 1944. De meest rechtse nr.8 is mijn moeder Hinke Koopmans. Sietske van der Veen;  Onze moeder herkent op de achterste rij (staand), 2e van rechts (nr.7) Griet de Vries, 3e van rechts (nr.6) Marte Dijksma. Op de voorste rij 1e van rechts (nr.13) is Rinskje Jorwerda en 3e van links (nr.15) Anne van Koert de Vries. Deze leerlingen komen uit Terherne. Onderste rij, 2e van links, (nr.12) is dat mevr. Rijpkema? 2e rij rechts (nr.3) Niesje Mink, Jikke Bakker (nr.4) en Fimke Beeksma? (nr.5).


     Untbrekt der noch wat? Ha jo noch fragen oer dizze skoalle of ha jo noch wat foar dizze side, wy soene dat hjir ek graach sjenlitte wolle. Wolle jo dat ek? Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op Verzenden.

     Fine jo dat wy goed wurk dogge en jo wolle ús stipje dan kinne al fanôf € 8,50 it jier. folje derfoar ek boppesteand formulier yn.

     Ontbreekt er nog iets over deze school? Heeft U nog vragen over deze shool of heeft u nog iets voor deze site dat wij hier ook graag hebben staan?  Vul dan bovenstaand formilier in en klik op Verzenden.

     Waardeert u ons werk en wilt u donateur worden, dan kan al vanaf € 8,50 per jaar. Daarvoor kunt u ook bovenstaand fomulier invullen en klik op Verzenden.