Bewarskoalle    Bewaarschool

 

Bewarskoalle, earder Frânske skoalle.

Bewaarschool, eerder Franse school.

Dizze side is noch net folslein.

 

     Doe't yn 1881 de s.n. Frânse skoalle oan de Dringelstrjitte opdoekt waard, hierde it Nut it gebou en rjochte dat yn ta Beukerskoalle. It krige de namme fan: Nutsbewaarschool" mar waard meastal oantsjut mei De Lytse Skoalle. Mei dat Akkrum him útwreide, waard de skoalle te lyts en boppedat wie it gebou tige brekfallich. Yn 1968 koe in nije Beukerskoalle oan  It Hopmanshof iepene wurde, nei dat in part fan de bêrn yn it griene krúsgebou ûnderbrocht wie. Nei de trant fan de tiid moast de skoalle in namme hawwe en dat is doe "It Beukerhof" wurden. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

     Toen in yn 1881 de zgn. Franse school aan de Dringelstrjitte opgedoekt werd, huurde het Nut het gebouw en richte dat in tot Kleuterschool. Het kreeg de naam van: Nutsbewaarschool" maar werd meestal beduid met De Lytse Skoalle ( De kleine school). Omdat Akkrum zich uitbreide, werd de school te klein en bovendien was het gebouw zeer bouwvallig. In 1968 kon een nieuwe kleuterschool aan  It Hopmanshof worden geopend, nadat een deel van de kinderen in het groene kruisgebouw waren ondergebracht. Na de trent van de tijd moest de school in naam hebben en dat is toen "It Beukerhof" geworden. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Foto Boppe-boven: De bewarskoalle, earder de Frânske skoalle

Foto boven: De Bewaarschool, eerder de Franse school.