Klassefoto's, school 3


    

     Regelmjittich waarden skoalklassefoto's makke fan de skoalbêrn. Ald Akkrumer Atze de Vries sette regelmjittich groepsfoto's yn de regionale kranten. Hij probearre ek safolle as mogelik  de nammen fan de leerlingen te finen en derby te setten. By in inkeling is dat net slagge, en dat sil werschynlijk ek net mear barre. De Vries hat syn bêst dien en dêrfoar binn we him tankber en kinne wy nei genietsje fan de klassefoto's wêr 't (oer)pake en/of (oer)beppe op stean. Wy sille prebearje de foto's safolle as mogelik op jiertal te setten, te begjinnen mei de âldste foto's.

     Boppe in portret fan Ald Akkrumer Atze de Vries.

 

 

     Maar er zitten ook foto's van andere personen tussen.

    

     Met regelmaat werden schoolklassefoto's gemaakt van de schoolkinderen. Oud Akkrumer Atze de Vries zette met regelmaat groepsfoto's in de regionale kranten. Hij probeerde ook zoveel mogelijk de namen van de leerlingen te vinden en erbij te zetten. Bij een enkeling is dat niet gelukt, en zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. De Vries heeft zijn best gedaan en daarvoor zijn wij hem dankbaar en kunnen we nu nagenieten van de klassefoto's waar (oer)pake en/of (oer)beppe op staan. Wij zullen zo zoveel mogelijk op jaartal proberen zetten, te beginnen met de oudste foto's.


Klik op foto voor vergroting

Boppe-boven/Under-onder: Foto's uit 1900.Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Foto boven: 1911.

Foto boven: 1912.

Foto boven: 1913.

Foto boven: 1914.


Foto boven: 1920.

Foto boven; 1921.

Foto boven: 1925.

Foto boven: 1932.

Foto boven: 1937.


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.