Fan de âld skoalle nei it                         Appartementengebouw:

 


Fan in skoalle yn folle gloarje . . . (om 1935 hinne) nei in stik braak lizzend bouterrein (septimber 2005).

Van een school in volle glorie . . . (ca. 1935) naar een braak liggend stuk bouwterrein (september 2005).

En (ûnder) it bou-ryp meitsjen fan it terrein.   En (onder) het bouwrijp maken van het terrein


Dernei komt der aksje om te (fer)bouwen. Alderearst is it Akkrumer Sjirk de Vries dy ferbouwe wol. Hy wol winkeltsjes mei derboppe wenten realisearje.

It plan wurd ôfwezen. Dan komme der plannen om d'r in appartemintegebou del te setten. Dat liket der mear op mar de Stifting Akkrum Ald en Nij tekend beswier tsjin de hichte fan it gebou.

 

Daarna komt er aktie om te (ver)bouwen. Allerearst is het Akkrumer Sjirk de Vries die wil verbouwen. Hij wil winkeltjes met daarboven woningen maken.

Het plan word afgewezen. Dan komen er plannen om er een appartementengebouw neer te zetten. Dat lijkt er meer op, maar de Stifting Akkrum Ald en Nij tekend beswaar tegen de hoogte van het gebouw.

 

    Der is lang-en-breed praat, oer wat der nei de skoalle barre moast. Der wiene ferskate plannen, mar úteinlik is it in appartemintengebouw mei tolve wenten wurden foar senioren (55+) (Yn 2009)

 

Er is lang-en-breed gesproken, over wat er na de school moest gebeuren. Er waren meerdere plannen, maar uiteindelijk is het in appartementen-    gebouw met twaalf woningen voor senioren (55+) geworden (in 2009).

 

Ofbyldings boppe: De plannen sa as Sjirk de Vries it foar eagen hie.  Afbeelding boven; De plannen zoals Sjirk de Vries het voor ogen had.

 

Kranten berichten.

Links boppe-boven: © Mid Frieslander 1-4-1997.    Rechts boppe-boven: © Leeuwarder Courant 23-4-1997.

Boven: © Mid Frieslander 18-9-2005.   Midden boven: © Mid Frieslander 19-9-2006.   Artikel rechtsboven: © Mid Frieslander 26-9-2006.       

Klik op de ôfbylding foar in fergrutting.     Klik op de afbeelding voor een vergroting.


 Foto's onder en boven: In oktober 2005 wordt de maquette van het te bouwen appartementengebouw gepresenteerd, en kon een ieder het bekijken.

 


Walbeschoeiing vernieuwen.

Foto's boppe-boven: Een nieuwe walbeschoeiing voor de Trigreppel aan de Noordkant, ( © augustus 2008).


Peallen boarje, Palen boren.

Under: De wurksemheden fan it boarjen fan de mortelskroefpealen foar it appartemintengebou oan it Leechein wurdt útfiert troch Kuipers út Lemmer.

Onder: De werkzaamheden van het boren van mortelschroefpalen voor het appartementengebouw wordt uitgevoerd door Kuipers Lemmer.


Bouwkraan.

Under: It útfouwen fan de bou-kraan fan Kielstra Drachten. Onder: Het uitvouwen van de bouwkraan van Kielstra Drachten.


Bouwen.

Under en boppe : It bouwen fan it appartemintengebou.   Onder en boven: Het bouwen van het appartementengebouw.


Het appartementengebouw is klaar voor een klein feestje.

Artikel boven © Mid Frieslander 26-1-2010.


     Foto boppe: Wethouder Marjan Jager mei de it nambuordsje "d' Ald Skoalle" ûntbleatsje. (20 jannewaris 2010).

Foto boven: Wethouder Marjan Jager mag het naambordje "d' Ald Skoalle" onthullen. (20 januari 2010).

     Under: De trije betinkers fan de namme (de Jong, Nijdam en Mast) wurde beleanne mei in slûfke mei ynhâld. (20 jannewaris 2010).

Onder: De drie bedenkers  van de naam (de Jong, Nijdam en Mast)  worden beloond met een enveloppe met inhoud. (20 januari 2010).

Artikel boven © Mid Frieslander 23-2-2010.


Oan de achterkant fan it gebou, oan it binneplein, is op de galerij in grutte foto fan de âld skoalle út 1942 projektearre.

Foto boppe, vlnr: Guon fan de earste bewenners: Durkje Kuindersma, Eke Dijkstra, Klaasje van der Tuin, Marten van der Tuin en Jeltsje Smid.

 

Aan de achterkant van het gebouw, aan het binnenplein, is op de galerij een grote foto van de âld skoalle geprojecteerd.        

Foto boven, vlnr: Enkele van de eerste bewoners: Durkje Kuindersma, Eke Dijkstra, Klaasje van der Tuin, Marten van der Tuin en Jeltsje Smid.

 


Foto's ûnder en boppe: onder en boven © Google Streetview (september 2010)

      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.    

      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.