Scheepswerf ''BOXUM'' Leechein'.

       De skipstimmerwerf fan de gebroeders H. en W. Boxum yn Akkrum is ien fan de âldsten fan Akkrum. Dizze wie fêstige tusken de Polsleat en it Leechein. Yn it pand dat hjoed-de-dei bewenne wurdt troch  ..  Kooistra. Dêrfoar wie it de timmerwurkpleats fan Hessel Hoekstra. Dy hat der jierren sitten mei syn timmerbedriuw. Njonken de skipswerf wie der yn Akkrum ek noch in goud- en sulfersmid Jan Boxum. (Wie dit famylje fan elkoar?).

Understeand in stikmannich krante berjochten fan de webside 'Delpher'. De measten binne fan de LC.

 

       De scheepstimmerwerf van de gebroeders H. en W. Boxum in Akkrum is een van de âldsten van Akkrum. Deze was gevestigd aan de Polsleat en het Leechein. In het pand dat vandaag-de-dag bewoond wordt door  ...... Kooistra. Daarvoor was het de timmerwerkplaats van Hessel Hoekstra. Die heeft er jaren gezeten met zijn timmerbedrijf. Naast de scheepswerf was er in Akkrum ook nog een goud- en zilversmid Jan Boxum. (Was dit familie van elkaar?).

 

Onderstaand een aantal kranten berichten van de website 'Delpher'. De meesten zijn van de LC.