Buorkerijen

rûnom Akkrum, Nes en wide omjouwing.

Te begjinnen mei       . . . . . . .