Station Akkrum, (Telegrafische afkorting Akm.)

Mei de oanliz fan de spoarline fan Ljouwert nei Swolle moast der ek in station yn Akkrum komme.         In station dy't op in hiel soad oare stations like.

Met de aanleg van de spoorlijn  Leeuwarden naar Zwolle moest in Akkrum komen.

Het station die op heel veel andere stations leek.