''Coopersburg''.

       Hjir wurde feiten ferteld oer Folkert Harmens Kuipers en Coopersburg, mar net alles. Foar de hiele (oangrypende) skiednis fan Folkert Kuipers (yn Amerika Frank Cooper) en Coopersburg kinne jo it bêste it boek "Alle minsken binn' myn broerren", oer 100 jier Coopersburg, lêze (2001).

       Njonken dit diel komt der ek noch in folsleine (eigen) webside fan Coopersburg én Welgelegen.

''Coopersburg''.

       Hier worden feiten ferteld over Folkert Harmens Kuipers en Coopersburg, maar niet alles. Voor de hele (aangrijpende) geschiedenis van Folkert Kuipers (in Amerika Frank Cooper) en Coopersburg kunt u het beste het boek "Alle minsken binn' myn broerren", over 100 jier Coopersburg, lezen (2001).

       Naast dit gedeelte komt er ook nog een complete (eigen) website van Coopersburg én Welgelegen.

 Hjirûnder in gearfetting van Coopersburg, 

Om't der neist dizze webside in hiele eigen folsleine webside fan Coopersburg en Welgelegen komt.

Hieronder een samenvatting van Coopersburg,

 Omdat er naast deze website een eigen volledige website van Coopersburg en Welgelegen komt.

 

Boppe/boven: © Akkrum.net

Boppesteand in foto fan de bou fan Coopersburg yn 1900.

(Mei tank oan famylje Cuperus út Grou.)

Bovenstaand een foto van de bouw van Coopersburg in 1900.

(Met dank aan de familie Cuperus uit Grou.)

Coopersburg op de dei fan de iepening yn 1901. De Nederlânske en Amearikaanske flagge yn top.

Coopersburg op de dag van de opening in 1901. De Nederlandse en Amerikaanse vlag in top.

De earste bewenners fan Coopersburg yn 1901.

De eerste bewoners van Coopersburg in 1901.

Boppe: Dizze winkel "The Big store" oan Sixt Avenue yn New York is iepene yn 1896. It skildery hat Folkert meitsje litten foar syn Heit yn Akkrum en hinget no noch (restoarearre) yn de regintenkeamer.

 

Boven: Deze winkel "The Big store aan Sixt Avenue in New York is geopend in 1896. Folkert heeft het schilderij voor zijn vader in Akkrum laten makenen hangtnu nog (gerestaureerd) in de regentenkamer.

 

Fan Coopersburg binn' troch de jierren in soad kaarten en foto's makke.

Van Coopersburg zijn door de jaren veel kaarten en foto's gemaakt.