De striid om it gemeentehûs.

Aldeboarn of Akkrum??

Boppe/boven: Aldeboarn 1932.                                                                    Boppe/boven: Akkrum 1932.


De striid om it gemeentehûs fan Utingeradiel (tusken Aldeboarn en Akkrum) hat hiel wat fuorten yn ierde hân. In striid fan jierren. Mar it gemeente-hûs kaam úteindelik yn Akkrum. En, sa as in âld sprekwurd al seit: "Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen". En yndied, nei Aldeboan kaam Akkrum. Nei Akkrum  kaam Grou en nei Grou kaam it Hearrefean, dy't no (2014) de toutsjes yn hannen hat.

Understeand it ferhaal fan Merten Bakker dy't it skriuw foar de Akkrumer Almanak yn 1977.

De strijd om het gemeentehuis  van Utingeradeel (tussen Aldeboarn en Akkrum) heeft heel wat voeten in aarde gehad. Een strijd van jaren. Het kwam anders. Het gemeente-huis kwam uiteindelijk in Akkrum. Maar, zoals een oud spreekwoord al zegt: "Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen". En inderdaad. Na Aldeboarn kwam Akkrum, na Akkrum kwam Grou en na Grou kwam Heerenveen, die thans (2014) de touwtsjes in handen heeft.

Onderstaand het verhaal van Merten Bakker die het schreef voor de Akkrumer Almanak in 1977.


Boppe/boven: (© Akkrumer Almanak 1977, Merten Bakker).

klik op de tekst voor vergroting.