It stik fan de Ryksstrjitwei fan Akkrum nei de Ald Skou wurdt oantsjut as Ljouwerterdyk, dy't yn 1829 ree kaam. Yn haadsaak is der oanlein oer de âlde Slachte: allinnich by Meskenwier snijd der de bochten fan de Slachte ôf en giet rjocht út tusken de pleatsen troch. Yn 1955 is dit ein dyk offysjeel beneamd mei de namme De Ljouwerterdyk. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

Het stuk van de Ryksstrjitwei van Akkrum naar de Ald Skou wordt aangeduid als Ljouwerterdyk, die in 1829 gereed kwam. In hoofdzaak is deze aangelegd over de âlde Slachte: alleen bij Meskenwier snijd deze de bochten van de Slachte af en gaat recht uit tussen de boerderijen door. In 1955 is dit stuk weg officieel benoemd met de naam De Ljouwerterdyk. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


     Boppe: As jo Ljouwerterdyk sizze dan sizze jo ek Coopersburg. As jo fan Jirnsum ôf Akkrum ynride, sjogge jo fuort oer de brege links it prachtige gebou Coopersburg. In gebouw dat yn 1900 ta stân kaam is troch de financiering fan Folkert Harmen Kuipers. (Mear oer Coopersburg ûnder de kop fan Historische gebouwen).

     Boven: Als je Ljouwerterdyk zegt, zeg je ook Coopersburg. Als je van Jirnsum af Akkrum inrijdt, zie je direct over de brug links het prachtige gebouw Coopersburg. Een gebouwde in 1900tot stand is gekomen door de financiering van Folkert Harmen Kuipers. (Meer over Coopersburg onder de kop van Historische gebouwen.


     Understeand ien fan de âldste foto's út it argyf fan de Stifting Akkrum Ald en Nij. It betreft hjir taskôgers can de Ljouwerterdyk, tides de iepening fan Coopersburg yn maaje 1901. Undanks it reinwetter toch in soad minsken oan de oever fan de fiver fan Coopersburg.

     Onderstaand een van de oudste foto's uit het archief van de Stifting Akkrum Ald en Nij. Het betreft hier toeschouwers aan de Ljouwerterdyk, tijdens de opening van Coopersburg in mei 1901. Ondanks de regen toch veel publiek aan de oever van de vijver van Coopersburg.


De Akkrumer Houthandel en Zagerij. 

Under in luchtfoto fan de houtseagerij fan om 1970 hinne.      Onder de houtzagerij van rond 1970.

     De Akkrumer houthandel en zagerij oan de Ljouwerterdyk is fan maaie 1904. De oprichter wie Gerben Schilstra. Opfolger fan Gerben wiene de soanen Yme en Ulke. Dernei wie dat Gerben Schilstra. (soan fan Ulke). dan komt Bart Tieleman oan it roer (soan fan Margreet Schilstra, dochter fan Ulke Schilstra.Yn 1996 nimt Hayo Tieleman (soan fan Bart) de saak oer . Dit is de seisde generaasjeyn 117 jier (2021).

     De Akkrumer houthandel en zagerij (AHZ) aan de Ljouwerterdyk is van 2 maaije 1904. De oprichter wie Gerben Ymes Schilstra. opvolger van Gerben waren de zonen Ymes en Ulke. Daarna was Gerben Schilstra (zoon van Ulke). Daarna was het Bart Tieleman (zoon van Margreet Schilstra) (Margreet was een dochter van Ulke Schilstra). Yn 1996 neemt Hayo Tieleman (zoon van Bart) de zaak over. Dit is de zesde generatie in 117 jaar (2021). 

     Links oprjochter Gerben Schilstra en rjochts de hjoeddeiske eigner Hayo en Gerry Tieleman.

     Links oprichter Gerben Schilstra en rechts de huidige eigenaar Hayo en Gerry Tieleman.