Stastionskoffiehuis.Van Stationskoffiehuis

via C.B. van Woerden

  naar Gemeentehuis.


       Doe't de spoarline Ljouwert nei it súden oanlein is yn 1868, is der al rille gau ek in stasjons kofjehûs boud. Dat kaam tsjinoer it stasjon te stean. Dernei hat de famylje van Woerden it pand oankocht om der yn te wenjen en hat it yn 1931 oan gemeente Utingeradiel oan bean as gemeentehús.

It gemeentehûs is yn 1932 ferhúze fan Aldeboarn nei Akkrum. Fanôf 1984 is de gemeente Utingeradiel opdield yn de nije gemeente Boarnsterhim en is it gemeentehûs nei Grou gien. Sûnd 2014 is Boarnsterhim der ek al net mear. fanôf 2014 wurde wy bestjoerd troch de gemeente Hearrefean.

       Toen de spoorlijn van Leuwarden naar het zuiden in 1868 is aangelegd, kwam er ook al vrij snel een stations koffiehuis. Dat kwam tegenover het station. Daarna heeft de  familie van Woerden het pand aangekocht om in te wonen en heeft het in 1931 aan te gemeente Utingeradeel aangeboden als gemeentehuis.

Het gemeentehuis is in 1932 van Aldeboarn naar Akkrum verhuisd. Vanaf 1984 is gemeente Utingeradeel opgesplitst in de nieuwe gemeente Boarnsterhim en is het gemeentehuis naar Grou gegaan. Sinds 2014 is de gemeente Boarnster-him er ook al niet meer en worden wij bestuurd vanuit de gemeente Heerenveen.


Sjoch foar de hiele "striid" om it gemeentehús fan Aldeboarn nei Akkrum te krijen, op;

"Striid om it gemeentehûs".        Boppe: Twa foto's fan de troupartij fan Fally Melein en Anne Kooistra (onderwizer). Hast alle bûtetsjinst minsken stean yn 'e hâlding mei skeppe of straathammer.

(Foto rjochts foaroan: Siebe de Vos, Thijs Klompmakker, Pieter de Vries, Pieter van Kalsbeek en Jappy Brouwer. Steand, Rinse Walstra, Bonne Stoker, Gabe Rodenburg, Joost Boersma, Bosma (Akm.) , Meine de Vries, Sietse van der Heide, Geart Brookman en wat heal Pyt de Groot.

Tusken it pear Jouke Sjonger. Rjochts, Sikke Hempenius, Sietse Rodenburg, Jan Kleefstra, Andries Kramer, Pytsje Hoogenhuis, Jan Harmsma, Jan Vrielink en Jan Calsbeek. D'r ûntbrekke op de foto Douwe van der Meulen (Akm.) en Frits Kleefstra. Dit sil twadde helte 1957 west ha.

       Boven: Twee foto's van de trouwpartij van Fally Melein en Anne Kooistra (onderwijzer). Bijna alle buitendienst mannen staan in de houding met schop of straathamer.

(Foto rechts vooraan: Siebe de Vos, Thijs Klompmakker, Pieter de Vries, Pieter van Kalsbeek en Jappy Brouwer. Staand, Rinse Walstra, Bonne Stoker, Gabe Rodenburg, Joost Boersma, Bosma (Akm.) , Meine de Vries, Sietse van der Heide, Geart Brookman en wat half Pyt de Groot.

Tussen het paar Jouke Sjonger. Rechts, Sikke Hempenius, Sietse Rodenburg, Jan Kleefstra, Andries Kramer, Pytsje Hoogenhuis, Jan Harmsma, Jan Vrielink en Jan Calsbeek.

Er ontbreken op de foto Douwe van der Meulen (Akm.) en Frits Kleefstra. Dit zal tweede helft 1957 geweest zijn.