Gemeentehuis.

       Doe't de spoarline Ljouwert nei it suden oanlein is yn 1886, is der al rille gau ek in stasjons kofjehus boud. Dat kaam tsjinoer it stasjon te stean. Dernei hat de famylje van Woerden it pand oankocht om der yn te wenjen en hat it yn 1931 oan gemeente Utingeradiel oan te bieden as gemeentehús.

It gemeentehus is yn 1932 ferhuze fan Aldeboarn nei Akkrum. Fanof 1984 is de gemeente Utingeradiel opdield yn de nije gemeente Boarnsterhim en is it gemeentehus nei Grou gien. Sund 2014 is Boarnsterhim der ek al net mear. fanof 2014 wurde wy bestjoerd troch de gemeente Hearrefean.

       Toen de spoorlijn van Leuwarden naar het zuiden in 1868 is aangelegd, kwam er ook al vrij snel een stations koffiehuis. Dat kwam tegenover het station. Daarna heeft de  familie van Woerden het pand aangekocht om in te wonen en heeft het in 1931 aan te gemeente Utingeradeel aangeboden als gemeentehuis.

Het gemeentehuis is in 1932 van Aldeboarn naar Akkrum verhuisd. Vanaf 1984 is gemeente Utingeradeel opgesplitst in de nieuwe gemeente Boarnsterhim en is het gemeentehuis naar Grou gegaan. Sinds 2014 is de gemeente Boarnster-him er ook al niet meer en worden wij bestuurd vanuit de gemeente Heerenveen.Sjoch foar de hiele "striid" om it gemeentehús fan Aldeboarn nei Akkrum te krijen, op;

Striid om it gemeentehûs.Boppe: Troupartij fan personiel fan it gemeentehús. Hast alle butetsjinstminsken stean yn 'e halding mei skeppe of straathammer.