Vissen en Visclubs.

       Akkrum hat hiel lang in pear visklubs hân. Sa wiene d'r de 'Driftige Dobber', de 'Lytse Bears', de 'Grutte Bears' dat letter de 'Bears' wurden is?

Ek hat der lang, ien kear yn 't jier, in kostumearre fiskwedstryd yn de fivers fan Coopersburg hâlden (sjoch hjirûnder). Dat luts altyd wol in soad publyk. De wâl oan 'e Ljouwerterdyk stie dan fol mei belangstellenden. Hiel faak waard der neat fong. As hiene se it yn 'e gaten. En waard der wol fisk fong, dan moast dy werom sette wurdde yn 'e fiver. Op dit stuit sitte der net folle karpers yn de fiver. In soad grutte karpers hawwe grif te min soerstof krigen ûnder in dikke laag iis fan in pear jier lyn. Der binne wolris wer 'nije' karpers útsetten mar al gauw die bliken dat dy ek al wer nei boppe driuwen kaam. Misskien is de boajumstruktuer, nei it baggerjen fan de fivers, yn 'e war brocht?

       Akkrum heeft heel lang in paar visclubs gehad. Zo  waren er de 'Driftige Dobber', de 'Lytse Bears', de 'Grutte Bears' dat is later de 'Bears' wurden? Ook is er lang, één keer per jaar, een gekostumeerdde viswedstrijd in de vijvers van Coopersburg gehouden (kijk hieronder). Dat trok altijd wel veel publiek. De berm aan de Ljouwerterdyk stond dan vol met belangstellenden. Heel vaak werd er niets gevangen. Of wisten ze het. En werd er wel vis gevangen, dan moest die terug worden gezet in de vijver. Op dit moment zitten  er niet veel karpers in de vijver, veel grote karpers hebben waarschijnlijk te weinig zuurstof gekregen onder de dikke laag ijs van enkele jarenn geleden. Er zijn wel 'nieuwe' karpers uitgezet maar al snel bleek dat die ook al weer naar boven kwamen drijven. Misschien is de bodemstruktuur, na het baggeren van de vijvers, in de war gebracht ?

flnr;      ?      ?     , Petrus Arendsz?,      ?   .


Boppe flnr; Jan van der Meulen (Ifa), Klaas Ratsma, ?? ,   ? ,        en  Louw Oost? Dêrachter Durk Schuurmans,   ?,  ? , Petrus Arendsz.

Fiskklub Utingeradeel by Coopersburg.