Vissen en Visclubs.

       Akkrum hat hiel lang in pear visklubs hân. Sa wiene d'r de 'Driftige Dobber', de 'Lytse Bears', de 'Grutte Bears' dat letter de 'Bears' wurden is?

Ek hat der lang, ien kear yn 't jier, in kostumearre fiskwedstryd yn de fivers fan Coopersburg hâlden (sjoch hjirûnder). Dat luts altyd wol in soad publyk. De wâl oan 'e Ljouwerterdyk stie dan fol mei belangstellenden. Hiel faak waard der neat fong. As hiene se it yn 'e gaten. En waard der wol fisk fong, dan moast dy werom sette wurdde yn 'e fiver. Op dit stuit sitte der net folle karpers yn de fiver. In soad grutte karpers hawwe grif te min soerstof krigen ûnder in dikke laag iis fan in pear jier lyn. Der binne wolris wer 'nije' karpers útsetten mar al gauw die bliken dat dy ek al wer nei boppe driuwen kaam. Misskien is de boajumstruktuer, nei it baggerjen fan de fivers, yn 'e war brocht?

       Akkrum heeft heel lang in paar visclubs gehad. Zo  waren er de 'Driftige Dobber', de 'Lytse Bears', de 'Grutte Bears' dat is later de 'Bears' wurden? Ook is er lang, één keer per jaar, een gekostumeerdde viswedstrijd in de vijvers van Coopersburg gehouden (kijk hieronder). Dat trok altijd wel veel publiek. De berm aan de Ljouwerterdyk stond dan vol met belangstellenden. Heel vaak werd er niets gevangen. Of wisten ze het. En werd er wel vis gevangen, dan moest die terug worden gezet in de vijver. Op dit moment zitten  er niet veel karpers in de vijver, veel grote karpers hebben waarschijnlijk te weinig zuurstof gekregen onder de dikke laag ijs van enkele jarenn geleden. Er zijn wel 'nieuwe' karpers uitgezet maar al snel bleek dat die ook al weer naar boven kwamen drijven. Misschien is de bodemstruktuur, na het baggeren van de vijvers, in de war gebracht ?

flnr;      ?      ?     , Petrus Arendsz?,      ?   .


Boppe/boven: vlnr; Jan van der Meulen (Ifa), Klaas Ratsma, ? ,   ? , en Louw Oost? Minse Dijkstra en ? Oost?? Dêrachter Durk Schuurmans, ? , ?,  en Petrus Arendsz.

Fiskklub Utingeradeel by Coopersburg.

BEROEPSVISSERS.

       Boppe: Haaije Siksma lei mei syn fisk-aakje krekt bûten Akkrum. De namme fan it skipke is: "DREUMES" en is yn 1950 ferkocht oan in Bakker fan Snits. Hy is boud op de werf Buitenvallaat yn 1910 te Drachten. Ek is it skipke restaurearre en sylt ek wer as de bêste.

        Boven: Haaije Siksma lag met zijn fisk-aakje net buiten Akkrum. De naam van het scheepje is: "DREUMES" en is in 1950 verkocht aan een Bakker uit Sneek. Hij is geboud op de werf Buitenvallaat in 1910 te Drachten. Het scheepje is gerestaureerd en zeilt ook weer als de beste.